Skyline

Interreg-Projekte

Program Interreg jest inicjatywą Unii Europejskiej (UE), która koncentruje się na współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Celem programu jest rozwiązywanie wspólnych wyzwań, przed którymi stoją regiony w różnych krajach, w tym zmiany klimatyczne, cyfryzacja i migracja. Interreg jest częścią polityki strukturalnej i inwestycyjnej UE i wspiera projekty, które promują współpracę między różnymi regionami i krajami. Skupia się na zmniejszeniu różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE.

Program jest otwarty dla wszystkich regionów Unii Europejskiej, krajów sąsiadujących oraz krajów i terytoriów zamorskich. Projekty można składać w następujących obszarach priorytetowych: 

  • Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej
  • Poprawa ochrony środowiska i polityki klimatycznej
  • Promowanie innowacji, transformacji cyfrowej i konkurencyjności
  • Wspieranie zrównoważonej i zintegrowanej mobilności

Program wspiera również rozwój zintegrowanych i zrównoważonych obszarów miejskich, rozwój terytorialny i rewitalizację oraz inteligentny, zielony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost. Więcej informacji o programie Interreg można znaleźć tutaj

Program Interreg Europa

Program Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Polska-Saksonia

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Programu Interreg VI A Brandenburgia – Polska

Programu Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

19.06.2024 -