Skyline

Łagodzenie skutków koronawirusa: wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach Partnerstwa-Odry

Po obu stronach Odry wiele osób w różnych zawodach i branżach odczuwa wpływ koronawirusa na gospodarkę: wiele sklepów i lokali jest zamkniętych, odwołano większość wydarzeń, łańcuchy dostaw są zakłócane, a firmy muszą liczyć się z nieobecnościami personelu z powodu zwolnienia lekarskiego, kwarantanny lub powrotu do kraju pochodzenia. Kraje związkowe i województwa w regionach Partnerstwa-Odry oferują wsparcie dla przedsiębiorstw w tej trudnej sytuacji celem zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymania miejsc pracy.


POLSKA


Województwo zachodniopomorskie

Podczas specjalnie zorganizowanej wideokonferencji 20 marca marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przedstawił działania Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, którego celem jest wsparcie dla regionalnej ochrony zdrowia i przedsiębiorstw.

Obecnie głównym wyzwaniem jest ochrona istniejących miejsc pracy. Z rozmów z przedsiębiorcami na Pomorzu Zachodnim jasno wynika, że sytuacja jest bardzo trudna. Na przykład, uzdrowiska zabezpieczyły fundusze na działalność przez około 2-3 miesiące, podczas gdy firmy obsługujące branżę turystyczną mogą przetrwać maksymalnie 4 miesiące bez dochodów. Bez konkretnego i szybkiego wsparcia grozi im bankructwo. Przedsiębiorcy w szczególności oczekują, że rząd zawiesi składki na ZUS. Kolejnym problemem jest brak automatycznie przedłużanych zezwoleń na pracę dla pracownic i pracowników zagranicznych. Mocno ucierpiała branża transportowa, co może doprowadzić do kryzysu inne sektory gospodarki z powodu zerwania łańcuchów dostaw.

Na tzw. I filar wsparcia województwo zachodniopomorskie zamierza przeznaczyć około 170 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Planowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw w wysokości 2 000 zł na jedno miejsce pracy przez trzy kolejne miesiące. Szacunki wskazują, że całym regionie wsparcie może objąć nawet 28 000 miejsc pracy, głównie w firmach z najbardziej dotkniętych branż: turystyki, cateringu i usług z bezpośrednim kontaktem z klientem. W tych branżach spadki dochodów mogą w niektórych przypadkach sięgać nawet 90 procent.

Przedsiębiorstwa potrzebują w szczególności kapitału obrotowego, który ma być udostępniony w ramach II filaru wsparcia. W ramach JERMIE 2 może zostać uruchomione co najmniej 50 mln zł. Dodatkowe 20-30 mln zł zapewni Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju. Łącznie da to blisko 80 mln zł niskooprocentowanych pożyczek obrotowych dla przedsiębiorców.

Urząd Marszałkowski jako instytucja zarządzająca RPO planuje wspierać beneficjentki i beneficjentów, którym kryzys uniemożliwił realizację ich projektów. By uniknąć ryzyka zwrotu, uruchomiony zostanie tzw. pakiet elastyczności, obejmujący między innymi wydłużenie terminów spłaty kredytów.

Więcej informacji:

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy

Marszałek Geblewicz przekazuje ponad 72 mln zł i pomaga rządowi wspierać przedsiębiorców


Województwo lubuskie

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem zarząd województwa lubuskiego wprowadza instrumenty łagodzące skutki pandemii w odniesieniu do lubuskich przedsiębiorstw korzystających z instrumentów finansowych – pożyczek i poręczeń kredytowych ze środków RPO-L2020 oraz środków będących w dyspozycji zarządu województwa.

Lubuscy przedsiębiorcy w ramach umów o pożyczkę lub poręczenie kredytowe zawartych z Lubuskimi Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą wnioskować do Funduszy o:

 • wprowadzenie sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych (tzw. wakacje kredytowe) oraz adekwatne wydłużenie terminu na rozliczenie jednostkowej pożyczki;
 • zmianę terminów kontraktowych w odniesieniu do wykonawców.

Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy mają prawo do:

 • zwiększenia z 60% do 80% poręczenia kwoty kredytu w ramach pomocy de minimis;
 • zwiększenia limitu wartości poręczeń;
 • uelastycznienia zasad rozliczania jednostkowych transakcji oraz modyfikować harmonogramy spłat;
 • modyfikowania terminów sprawozdawczych oraz indywidualnego występowania w zakresie innych operacji w kwestii współpracy Pośredników Finansowych z ZWL, dla których skutki obecnej sytuacji są także odczuwalne.

W dniu 20 marca 2020 r. Polski Bank Gospodarki Narodowej (BGK), we współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego, przyjął następujące rozwiązania w celu jak najszybszego wdrożenia działań naprawczych dla firm otrzymujących wsparcie zwrotne w ramach instrumentów finansowych realizowanych przez BGK ze środków RPO:

 • wprowadzenie zmian w warunkach instrumentów kredytowych, które mogą zapewnić największe wsparcie dla przedsiębiorców w pierwszych miesiącach pandemii. Obejmują one przyznanie dodatkowych terminów płatności za spłatę zobowiązań, wraz z wydłużeniem okresu finansowania oraz wprowadzeniem tzw. wakacji kredytowych;
 • wprowadzenie modyfikacji w warunkach instrumentów pożyczkowych, które w największym stopniu mogą wesprzeć przedsiębiorców w pierwszych miesiącach pandemii, tj. zapewnienie dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań, wraz z wydłużeniem okresu finansowania oraz wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych;
 • wprowadzenie w życie modyfikacji, o których mowa wyżej odbędzie się dwuetapowo:
 1. poprzez wystosowanie informacji do Pośredników Finansowych o przyjętym rozwiązaniu i obowiązku wprowadzenia ich w życie od dnia 20 marca 2020 r.; 
 2. zawarcie aneksu do umów operacyjnych.

Więcej informacji:

Pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorstw | LubuskieWojewództwo wielkopolskie

Najważniejsze w obecnej sytuacji jest zdrowie naszych współobywatelek i współobywateli, dlatego w walce ze skutkami COVID-19, tzw. koronawirusa, Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) wdrożył szczegółowy proces przeciwdziałania epidemii na terenie Wielkopolski. 

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, po konsultacjach z KE i szybkim wyrażeniu przez nią zgody na przesunięcia środków w ramach WRPO 2014+, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26 marca decyzję o zmianach w WRPO 2014+, które skutkują natychmiastowymi przesunięciem ok. 63 mln zł środków unijnych na następujące projekty zdrowotne:

1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim

Dofinansowanie z EFRR - projekt będzie polegał na zakupie niezbędnego sprzętu oraz/lub przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych w związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej wraz z pracami remontowo-budowlanymi związanymi np. z adaptacją pomieszczeń, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Dofinansowanie z EFS - projekt zakresem rzeczowym obejmuje zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na cele walki z chorobą COVID-19, wynagrodzenie personelu, w tym w szczególności medycznego, odczynników i materiałów medycznych, badań, testów oraz innych zakupów bieżących zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez szpitale, placówki lecznicze oraz inne jednostki działające na terenie województwa wielkopolskiego.

Obydwa projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Zakresy projektów określono na podstawie zgłoszonych potrzeb przez podmioty lecznicze. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął również decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 1. Wykonanie oznaczeń w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wśród osób poddanych kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wśród pracowników medycznych szpitali klinicznych zgodnie z rekomendacjami WHO.
 2. Uzupełnienie sprzętu medycznego laboratorium diagnostycznego dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2.
 3. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 4. Uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla szpitala w związku z zwalczeniem COVID-19.

Z myślą o tym, by lekarze mogli skutecznie walczyć z epidemią COVID-19, podjęto także decyzję o przekazaniu po 300 tysięcy złotych dla wojewódzkich szpitali w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, czyli w sumie 1 mln 200 tysięcy złotych. Z kolei pomoc dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu polegać będzie także na zakupie aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych (przekazanie 80 tysięcy złotych), co zwiększy przepustowość wykonywania testów na koronawirusa.

Natomiast 100 tysięcy złotych z rezerwy kryzysowej wesprze Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w działaniach, prowadzonych w związku z tworzeniem zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Instytut ma już gotowy prototyp, teraz czas na jego upowszechnienie. Obecnie dopinane są kwestie jak najszybszego uruchomienia produkcji. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego podjął także decyzję o zakupie urządzeń do dekontaminacji karetek oraz wyposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz dodatkowo sprzętu laboratoryjnego dla szpitali w Kaliszu i Koninie - wszystko razem na kwotę ok. 700 tys. zł. Szpitale w Kaliszu i Koninie zostaną wyposażone w dwa aparaty do testów na obecność koronawirusa COVID-19. W ten sposób diagnozy na obecność COVID-19 w organizmie pacjenta będzie można dokonywać na miejscu, pomijając czasochłonny proces badania próbek w laboratoriach w Poznaniu.

Jest także dodatkowe wsparcie dla szpitali klinicznych.

„Jak wszyscy wiemy, dziś – w czasach epidemii - szpitale kliniczne odgrywają bardzo istotną rolę, dlatego skorzystaliśmy z szybkiej ścieżki transferu, aby dać im finansowe możliwości wzbogacenia się o dodatkowe środki ochrony osobistej i specjalistyczny sprzęt na te trudne czasy”, mówi Marszałek Marek Woźniak. Tym razem Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał środki w wysokości 14,12 mln zł na dofinansowanie sześciu jednostek walczących z rozprzestrzenianiem się epidemii. Są to:

 • Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
 • Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Centrum Medyczne HCP Szpital im. świętego Jana Pawła II

Ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w ramch Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zostaną zakupione środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne.

W kwestii wsparcia gospodarki w Wielkopolsce oprócz państwowego pakietu pomocowego, który pomógłby przedsiębiorstwom utrzymać działalność mimo szerzącej się epidemii, powstanie linia wsparcia dla regionalnej gospodarki. Prace przygotowawcze trwają.


Więcej informacji:

Zmiany w WRPO 2014+: Są pieniądze od Marszałka na walkę z koronawirusem | UMWW

PILNE: ruszamy z kolejnym zamówieniem - Marszałek chce kupić pilnie respiratory, kardiomonitory i łóżka OIOMowskie | UMWW

Uwaga! Samorząd Województwa Wielkopolskiego PILNIE kupi pracownikom placówek medycznych ponad 1,5 miliona sztuk środków do ochrony osobistej | UMWW

2,6 mln złotych na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 | UMWW

Koronawirus: Wielkopolski samorząd przeznaczy ok. 25 mln zł na wsparcie szpitali | Głos Wielkopolski

Koronawirus. Marszałek Marek Woźniak da dodatkowe 25 mln zł wielkopolskim szpitalom | Wyborcza.pl

Marszałek Woźniak: Odczujemy gospodarcze skutki koronawirusa. Ale trzeba robić swoje i być dobrej myśli | Wyborcza.plWojewództwo dolnośląskie

We Wrocławiu uruchomiono Wrocławski Program Pomocowy dla przedsiębiorstw. Jest to pierwszy zestaw środków, z którego mogą korzystać m.in. właścicielki i właściciele restauracji, kawiarni, hoteli, ośrodków kultury czy salonów piękności. Pakiet jest dostępny również dla właścicielek i właścicieli księgarń, sklepów odzieżowych, obuwniczych czy sklepów z artykułami gospodarstwa domowego. Ponadto od 14 marca czynsze w lokalach komunalnych zostały zawieszone.

Podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy
 • rozłożenie na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.)
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetki od rozterminowanych kwot.

Wniosek z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres pomoc.firma@um.wroc.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

Obecnie składanie wniosków osobiście w siedzibie Urzędu Miasta nie jest możliwe.


Więcej informacji:

Wrocławski Program Pomocowy | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia


Przedsiębiorcy w całym kraju mogą zawiesić działalność gospodarczą ze względu na niepewną sytuację gospodarczą. Aby zawieszenie było skuteczne, musi trwać co najmniej 30 dni. Działalność gospodarcza może zostać zawieszona na czas nieokreślony. W tym okresie nie trzeba płacić m.in. żadnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Na czym polega zawieszenie działalności i kiedy można to zrobić | Biznes.gov.pl


Więcej informacji na temat wsparcia przedsiębiorstw na terenie całej Polski:

Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców | Biznes.gov.pl

Tarcza Antykryzysowa | Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
NIEMCY


Berlin

W odpowiedzi na dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa i związane z tym konsekwencje gospodarcze kraj związkowy Berlin wspiera lokalną gospodarkę za pomocą różnych środków. Należy do nich Rettungsbeihilfe Corona (Pomoc na ratowanie Corona). Wsparcie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw różnych branż, w tym do turystyki, przemysłu hotelarskiego, usług zorientowanych na konsumenta (np. klubów i restauracji), handlu detalicznego i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Pomoc doraźna (Soforthilfe) I dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób:

 • Środek: Nieoprocentowane kredyty pomostowe w wysokości do 500 000 EUR o okresie spłaty do 2 lat, w wyjątkowych przypadkach do 2,5 mln euro (stopa procentowa 4,0% rocznie).
 • Wniosek należy złożyć w Banku Inwestycyjnym Berlina (Investitionsbank Berlin).

Pomoc doraźna II dla małych przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób wykonujących wolny zawód:

 • Środek: dotacja w wysokości 5 000 EUR 
 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 5 osób, a także osoby wykonujące wolny zawód i prowadzące działalność na własny rachunek, głównie w dziedzinie zdrowia, równości, handlu i usług, młodzieży i edukacji, branży twórczej, kultury, spraw społecznych, sportu i turystyki.
 • Złożenie wniosku jest możliwe od piątku 27.03.2020, godz. 12.00 na stronie Investitionsbank Berlin.

Ze względu na przejście na jednolity program federalny składanie wniosków zostało wstrzymane do poniedziałku, 6 kwietnia 2020 r.!

Więcej informacji:

Pomoc doraźna | Investitionsbank Berlin

Koronawirus (COVID-19) – informacje i wsparcie dla berlińskich przedsiębiorstw

Koronawirus – informacje dla przedsiębiorstw w Berlinie | Berlin PartnerBrandenburgia

Rząd landu Brandenburgii uruchamia program pomocy doraźnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób wykonujących wolny zawód. Od środy 25.3. w Banku Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgii (Investitionsbank des Landes Brandenburg) można składać wnioski o pomoc doraźną dla małych przedsiębiorstw. Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji mają otrzymać od 5 000 do 60 000 euro w niebiurokratyczny i szybki sposób, aby zapobiec poważnemu zagrożeniu dla ich istnienia. Ta pomoc doraźna nie ma być udzielana w formie pożyczek, ale w formie bezzwrotnych dotacji. Okres składania wniosków trwa do końca grudnia bieżącego roku.

Ponadto można teraz w uproszczony sposób składać wnioski o bezprocentowe odroczenie płatności podatku. To samo dotyczy wniosków o odroczenie egzekucji i obniżenie zaliczek podatkowych. Urzędy skarbowe oferują w tym celu nowy formularz zgłoszeniowy online. Wnioski tego typu mogą być składane jedynie w odniesieniu do podatku dochodowego, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku obrotowego, ale nie w odniesieniu do podatku od wynagrodzeń, podatku od zysków kapitałowych lub innych rodzajów podatków.

Federalna Agencja Pracy (Bundesagentur für Arbeit) we Frankfurcie nad Odrą utworzyła infolinię dla Polek i Polaków pracujących w Niemczech. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu +49 335 570 4733 można uzyskać poradę w języku polskim na tematy związane z koronaawirusem i zatrudnieniem. Pytania można również wysłać mailowo na adres Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de. Bezpośrednia obsługa klientek i klientów zostaje zawieszona do odwołania. Więcej informacji:

Pomoc doraźna dla MŚP oraz freelancerów

Aktualne możliwości wsparcia | Investitionsbank des Landes Brandenburg

Wsparcie dla osób, które codziennie dojeżdżają z Polski do pracy: Minister Finansów zapowiada pomoc

Informacje na temat świadczeń, wniosków | eServices der Bundesagentur für ArbeitMeklemburgia-Pomorze Przednie

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie zapewnia środki na wsparcie przedsiębiorstw w formie zwrotnych dotacji zapobiegające utrudnieniom w płynności finansowej spowodowanym przez pandemię koronawirusa.

Pomoc w zakresie płynności finansowej dla freelancerów i MŚP

 • Środek: Wsparcie płynności dla mikroprzedsiębiorstw i osób wykonujących wolne zawody w formie dotacji zwrotnych do 20 000 EUR
 • Kwota wsparcia płynności: pożyczka nieoprocentowana do 20 000 EUR, termin spłaty 5 lat; pożyczki do 200 000 EUR w pierwszym roku bez odsetek, następnie 3,69 % w skali roku.

W przypadku zagrożenia istnienia przedsiębiorstwa możliwe będzie umorzenie długu po 36 miesiącach. Środki te mają zostać przydzielone w ramach uproszczonej procedury przez Gesellschaft für Arbeitsmarkt und Strukturentwicklung (GSA). Już teraz można złożyć wniosek z wyprzedzeniem. Ma to na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia, ale nie zastępuje złożenia pełnego wniosku! Formularze zgłoszeniowe będą planowo dostępne od 1 kwietnia 2020 r.Saksonia

Kraj związkowy Saksonia uruchomił program „Saksonia pomaga natychmiast" („Sachsen hilft sofort”), aby złagodzić skutki przymusowej przerwy.

„Saksonia pomaga natychmiast"

 • Środek: nieoprocentowana pożyczka w wysokości od 5 000 do 50 000 EUR; w indywidualnych przypadkach maksymalna kwota do 100 000 EUR może zostać przyznana po upływie czterech miesięcy w ramach podwyższenia kwoty standardowej
 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą* (single self-employed), mikroprzedsiębiorstwa i osoby wykonujące wolny zawód* w Saksonii, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi do 1 mln EUR.
 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Saksońskiego Banku Odbudowy (SAB)

Bürgschaftsbank Sachsen (BBS) również rozpoczyna w tych dniach program pomocy. Ta instytucja finansowa oferuje poręczenia na specjalnych warunkach dla firm ze wszystkich branż, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii COVID-19. Poręczenia są specjalnie dostosowane do potrzeb branży gastronomicznej.

Ekspresowa płynność finansowa BBS

 • Środek: Pożyczki mające na celu zabezpieczenie finansowania płynności finansowej w związku ze skutkami koronawirusa, maksymalna kwota poręczenia wynosi 80% kwoty pożyczki / 500.000 EUR. Jednorazowa opłata manipulacyjna po zatwierdzeniu kredytu wynosi 0,25% kwoty kredytu plus VAT.
 • Kwalifikujący się wnioskodawcy: przedsiębiorstwa z siedzibą w Saksonii
 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Bürgschaftsbank Sachsen

Więcej informacji:

Sachsen hilft sofort | Sächsische Aufbaubank

Express Liqudität | Bürgschaftsbank Sachsen


Więcej informacji na temat wsparcia dla przedsiębiorstw na terenie całych Niemiec znajdą Państwo tutaj:

Skutki koronawirusa: informacje i wsparcie dla firm

Premie zwolnione obecnie z podatku - uznanie dla pracownic i pracowników w czasie kryzysu koronawirusa | Federalne Ministerstwo Finansów


Starsze wydarzenia 2020

Koronawirus: zamknięcie granic między Polską a Niemcami

W całej Europie wprowadza się środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby płuc COVID-19 wywołanej nowym koronawirusem. Od niedzieli ruch pasażerski przez polską...

„Kowalski & Schmidt“ w telewizji rbb

Wyświetlany na stacji rbb polsko-niemiecki program „Kowalski & Schmidt" zajmuje się życiem codziennym w Niemczech i w Polsce oraz różnicami i podobieństwami między tymi dwoma krajami. W...

Stypendium NAWA na podjęcie studiów w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje oferuje między innymi stypendia na podjęcie studiów w Polsce. Program „Poland My First Choice” oferuje osobom z zagranicy możliwość...

Brandenburski sekretarz stanu ds. europejskich Jobst-Hinrich Ubbelohde z wizytą w województwie lubuskim

Jobst-Hinrich Ubbelohde (w środku) podczas pierwszej wizyty w Zielonej Górze  MdFE5 lutego bieżącego roku sekretarz stanu ds. europejskich i pełnomocnik ds. relacji polsko-brandenburskich Jobst-Hinrich Ubbelohde odwiedził po raz pierwszy Zieloną Górę. Sekretarz stanu...

Polsko-niemiecka wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim

 Bartoszewski-InitiativeOd lata 2018 roku można oglądać w różnych regionach Niemiec objazdową wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Poświęcona działalności dyplomaty wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd...

Berlińsko-brandenburska konferencja dotycząca handlu zagranicznego

Z populacją liczącą 513 miliony Europa jest największym obszarem gospodarczym na świecie. Region Berlina i Brandenburgii, posiadający liczne i prężnie rozwijające się sektory przemysłu,...

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza - termin Gali Jubileuszowej przesunięty!

 Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką...

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

19.06.2024 -