Skyline

Koronawirus: zasady ograniczające epidemię przy wjeździe do regionów Partnerstwa-Odra

Jesienią 2020 roku Niemcy jak i cała Europa wciąż walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na kwestię obostrzeń obowiązujących dla osób powracających z obszarów podwyższonego ryzyka. W tym przypadku jest szczególnie ważne, aby działać jednolicie. Dlatego kraje związkowe aktualizują swoje rozporządzenia, które z reguły bazują na wzorcowym rozporządzeniu rządu federalnego w sprawie kwarantanny z dnia 14 października.


Berlin

Według nowych zasad osoba, która była w obszarze podwyższonego ryzyka dziesięć dni przed wjazdem do kraju związkowego Berlin, będzie musiała udać się na obowiązkową dziesięciodniową kwarantannę. Po pięciu dniach będzie mogła wykonać bezpłatny test, który przy negatywnym wyniku zwolni z dalszej kwarantanny. Negatywny wynik testu przed wjazdem do Berlina nie zwalnia już z kwarantanny!

Rozporządzenie wprowadzające nowe zasady dopuszcza jednak wiele wyjątków. I tak na przykład:


 • wszystkie osoby wjeżdżające z Polski do Berlina na okres do 24 godzin nie będą podlegały obowiązkowi kwarantanny. To samo dotyczy osób, które wyjeżdżają z Berlina na czas do 24 godzin do sąsiedniego kraju uznanego za obszar podwyższonego ryzyka (na przykład do Polski lub Czech) i wracają do Berlina.
 • Kwarantannie nie podlegają osoby podróżujące w tranzycie (na przykład na lotnisko). Osoby przyjeżdżające w tym celu powinny niezwłocznie i najkrótszą drogą opuścić Berlin.
 • Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dotyczy również pracownic i pracowników transgranicznych oraz uczennic i uczniów podróżujących między miejscem zamieszkania a miejscem pracy lub nauki co najmniej raz w tygodniu .
 • Bez kwarantanny możliwe są odwiedziny (do 72h) u krewnych pierwszego i drugiego stopnia w Berlinie.

Pełną treść aktualnego rozporządzenia znajdą Państwo tutaj.


Brandenburgia

Także parlament kraju związkowego Brandenburgia zadecydował o nowych regułach kwarantanny dla osób powracających z obszarów podwyższonego ryzyka. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada i obowiązuje na razie do 15 grudnia br.

W porównaniu z dotychczasowymi przepisami nowością jest fakt, że ogólny okres kwarantanny zostaje skrócony z 14 do 10 dni. I jeszcze jedna kwestia: kwarantanna kończy się najwcześniej pięć dni po wjeździe. Warunkiem takiego skrócenia jest przedłożenie przez daną osobę negatywnego wyniku testu, który potwierdza, że nie jest zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. Test taki może zostać wykonany najwcześniej piątego dnia po wjeździe. W przypadku pojawienia się w ciągu dziesięciu dni od wjazdu objawów typowych dla Covid-19 osoba musi wykonać kolejny test.

Rozporządzenie dotyczące kwarantanny przewiduje poniższe wyjątki:


 • Tranzyt: Osoby, które dokonują wjazdu tylko w celach tranzytowych, muszą opuścić terytorium Brandenburgii bezpośrednio i bezzwłocznie. Oznacza to, że nie są dozwolone żadne postoje podczas podróży, noclegi ani odwiedziny. Dopuszczalny jest krótki odpoczynek (np. aby coś zjeść lub zatankować).
 • Ruch graniczny: Jak już uregulowano w przepisach od 24 października, osoby, które w ramach tzw. „małego ruchu granicznego“ z państwami sąsiednimi przebywały w obszarze ryzyka krócej niż 24 h lub które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia na okres do 24 godzin.
 • Prywatne odwiedziny: Osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii na okres do 72 h, aby odwiedzić krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych bądź partnerów ze związków zarejestrowanych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem, lub które przebywały w tym celu w obszarze ryzyka krócej niż 72 h.
 • Pobyty do 72 h, jeżeli przestrzegane są stosowne koncepcje ochrony i higieny: osoby, których praca jest pilnie konieczna i nieodzowna dla utrzymania systemu opieki zdrowotnej; przy czym pilna konieczność i nieodzowność muszą być poświadczone przez pracodawcę; osoby, które ze względów zawodowych przewożą przez granice drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osoby, towary, pocztę lub dobra, oraz wysokiego szczebla członkowie służb dyplomatycznych i konsularnych, parlamentów i rządów.  
 • Działalność zawodowa, edukacja, studia, jeżeli przestrzegane są stosowne koncepcje ochrony i higieny: osoby, które ze względu na pilną zawodową konieczność; w związku ze studiami, edukacją szkolną lub nauką zawodu, lub  w związku z prowadzonym kształceniem, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym lub kształceniem ustawicznym do celów zawodowych udają się ze swojego miejsca zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia do obszaru ryzyka i regularnie powracają do miejsca zamieszkania (osoba dojeżdżająca do pracy za granicą) lub udają się ze swojego miejsca zamieszkania w obszarze ryzyka do kraju związkowego Brandenburgia i regularnie wracają do miejsca zamieszkania (osoby przyjeżdżające do pracy z zagranicy). 

Pełen tekst rozporządzenia obowiązującego w Brandenburgii znajdą Państwo tutaj.Meklemburgia-Pomorze Przednie

W odpowiedzi na wzrost liczby nowych zakażeń, rząd landu Meklemburgia-Pomorze Przednie zmienił z dniem 2 listopada przepisy dotyczące walki z koronawirusem. Wszelkie nieistotne podróże na terytorium kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie zabronione. W przypadku wszystkich wjazdów do Meklemburgii-Pomorza Przedniego przepisy rozporządzenia rządu krajowego w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w Meklemburgii-Pomorzu Przednim pozostają nienaruszone.

Z zakazu wjazdu wyłączone są:


 • Osoby, których główne lub drugorzędne miejsce zamieszkania znajduje się w na terenie kraju związkowego
 • Długoterminowi campingowcy, właścicielki/właściciele gruntów, działek w lub łodzi z przystanią w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Osobom tym mogą towarzyszyć osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Osoby, które uczęszczają do szkoły ogólnokształcącej, zawodowej, szkoły dla dorosłych, ośrodka opieki dziennej lub ośrodka opieki dziennej dla dzieci w Meklemburgii-Pomorzu Przednim lub są zapisane na uniwersytecie. Osobom tym mogą towarzyszyć osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Podróże niezbędne do wykonywania działalności zawodowej.
 • Okoliczności, w których obecność osoby podróżującej jest obowiązkowa ze względów prawnych, w tym osoby, które zawierają związek małżeński w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i nie mają miejsca zamieszkania na terenie kraju związkowego.
 • Prywatne wizyty u członków najbliższej rodziny, którzy mają pierwsze miejsce zamieszkania w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Taka wizyta rodzinna jest możliwa również wspólnie z małżonkiem, zarejestrowaną partnerką lub partnerem. Obywatele Meklemburgii-Pomorza Przedniego mogą również odwiedzać członków swojej najbliższej rodziny w obszarach ryzyka.
 • Przeprowadzki do Meklembugii-Pomorza Przedniego, które nie mogą zostać odroczone.
 • Osoby uprawnione do polowań z pierwszym głównym miejscem zamieszkania poza Meklemburgią-Pomorzem Przednim, które mają prawo do polowań w okręgu łowieckim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim lub posiadają odpłatne roczne pozwolenie na polowanie w okręgu łowieckim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
 • Osoby, które muszą wjechać do kraju z powodów zdrowotnych. Konieczność i niezwłoczność wjazdu muszą być poświadczone.
 • Tranzyt przez kraj związkowy jest dozwolony, ale osoby przejeżdżające muszą niezwłocznie opuścić Meklemburgię-Pomorze Zachodnie.
 • Osoby przebywające w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, które nie podlegają żadnemu z powyższych wyjątków, muszą opuścić kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie niezwłocznie, niezależnie od daty ich wjazdu.

Pełną treść rozporządzenia dotyczącego walki z koronawirusemkraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego znajdą Państwo tutaj.


Saksonia

W dniach od 2 do 30 listopada 2020 r. włącznie w Saksonii zabronione jest otwieranie i eksploatacja obiektów noclegowych. Jedynym wyjątkiem są noclegi z niezbędnych powodów zawodowych, socjalnych i medycznych.

Obowiązek cyfrowej deklaracji wjazdu dotyczy wszystkich osób wjeżdzających do Saksonii z zagranicznych obszarów ryzyka. Wyłączone z tego obowiązku są następujące grupy osób:  

 • osoby, które podróżowały tylko przejazdem przez obszar ryzyka i nie miały tam postoju,
 • osoby, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec tylko w celach tranzytowych,
 • osoby, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec z powodów zawodowych w celu transgranicznego transportu drogowego, kolejowego, morskiego lub powietrznego osób, towarów lub towarów.

W zasadzie każda osoba wjeżdżająca z zagranicznego obszaru ryzyka musi poddać się kwarantannie na okres dziesięciu dni. Po wjeździe należy udać się bezpośrednio do miejsca zakwaterowania i skontaktować się z odpowiednim urzędem zdrowia (Gesundheitsamt) w Saksonii. Przedstawienie negatywnego testu na koronawirusa w celu zwolnienia z obowiązku kwarantanny przy wjeździe jest możliwe tylko w niektórych wyjątkowych przypadkach. Ponadto czas trwania izolacji domowej może zostać skrócony poprzez przedstawienie niegatywnego testu najwcześniej po pięciu dniach od wjazdu ma teren kraju związkowego.

Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a miejscem pracy (tzw. pracownicy transgraniczni). Osoby, które wracają do miejsca zamieszkania co najmniej raz w tygodniu, są tzw. pracownikami transgranicznymi. Ponadto osoby, które nie dojeżdżają do pracy za granicą, mogą wjechać do Saksonii na okres do 72 godzin bez obowiązku kwarantanny, jeżeli jest to absolutnie niezbędne do wykonywania ich pracy. Dotyczy to również wjazdu po maksymalnie 72-godzinnym pobycie w zagranicznym obszarze ryzyka.

Osoby, które nie spędziły więcej niż 12 godzin w obszarze ryzyka państwa sąsiedniego (Polska, Republika Czeska) z ważnego powodu, tj. zawodowego, medycznego lub społecznego, nie są objęte obowiązkiem kwarantanny po powrocie. Pobyt nie może być wykorzystywany do robienia zakupów, prywatnego udziału w imprezie kulturalnej, sportowej, festiwalu publicznego lub jakiejkolwiek innej działalności rekreacyjnej.

Pełną treść rozporządzenia dotyczącego walki z koronawirusem kraju związkowego Saksonia znajdą Państwo tutaj.


Ponadto w całych Niemczech obowiązuje od 8 listopada wszystkich powracających (których nie dotyczą zwolnienia z kwarantanny) cyfrowa deklaracja wjazdu, jeżeli do dziesięciu dni wcześniej przebywali w obszarze ryzyka. 


Polska

Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie

W ostatnich tygodniach w Polsce odnotowano również wzrost liczby zakażeń COVID-19. We wszystkich polskich województwach w ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano ponad 50 przypadków na 100.000 mieszkańców*, dlatego też cała Polska została zaklasyfikowana przez Niemcy jako obszar ryzyka.

Wjazd do Polski ze wszystkich sąsiadujących państw członkowskich UE jest możliwy bez ograniczeń. Obywatele UE, obywatele Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, jak również ich małżonkowie i dzieci nie muszą przechodzić kwarantanny po wjeździe. Negatywny test na koronawirusa nie jest wymagany. Kontrole graniczne są przeprowadzane tylko na granicach z Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
Starsze wydarzenia 2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez 25 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym...

Akta Sydonii – pomorska legenda dostępna online

W 1620 roku na pomorską szlachciankę Sydonia von Borck/Borcke wydano wyrok za czary i stracono w Szczecinie. Jej tragiczny los stał się inspiracją w sztuce i literaturze w następnych...

Alternatywny przewodnik po Wrocławiu

 Od kilku lat obserwuje się trend w kierunku mikroturystyki, czyli podróżowania w obrębie własnego mieście lub regionu. Do tej pory był to raczej wybór motywowany zmianami klimatycznymi,...

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Dolnego Śląska

 Pod hasłem „Dolny Śląsk 2030: różne obszary – jeden region, różne potencjały – spójny rozwój” uchwalono w czerwcu nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla województwa...

„Kowalski & Schmidt“: aktualności z Polski w telewizji rbb oraz online

Polsko-niemiecki magazyn „Kowalski & Schmidt“ przedstawia aktualny rozwój wydarzeń w Polsce. Najnowsze wydanie magazynu z 10.10.2020 r. o 17:25 poświęcone było regionowi przygranicznemu....

Rozbudowa połączenia kolejowego Berlin-Szczecin rozpocznie się w 2021 roku

 Deutsche Bahn AGRegionalna linia kolejowa między Berlinem a Szczecinem łączy także europejskie regiony metropolitarne Berlin-Brandenburgia oraz Szczecin. Wkrótce rozpocznie się rozbudowa odcinka między...

Osteuropa-Tage 2020 - Dni Europy Wschodniej

 Osteuropa-Tage, Pawel Sokolowski„Osteuropa-Tage. Central & Eastern Europe: Masculine (un?)democratic reality & future?" to międzykulturowy festiwal, który prezentuje szerokiej publiczności w Berlinie i nie tylko...

Na szlaku światowego dziedzictwa UNESCO – odkrywając regiony Partnerstwa-Odra

 Wzdłuż Odry znajdują się liczne skarby przyrody i kultury, które zapraszają do odkrycia i wypoczynku, w tym także obiekty światowego dziedzictwa UNESCO. Państwa należące do UNESCO mogą...

Ankieta „Koncepcja rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań” – pomóżcie Państwo kształtować polsko-brandenburskie sąsiedztwo!

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia zaprasza do udziału w procesie przygotowywania „Koncepcji rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań”....

Gala Jubileuszowa AHK Polska z ceremonią wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej

 AHK PolskaPolsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) promuje polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, wspiera polskie i niemieckie przedsiębiorstwa w wejściu na rynek sąsiedniego kraju oraz...

Stypendia GFPS na studia lub kurs językowy w Polsce w semestrze letnim 2021

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) pozwala od lat studentkom i studentom doświadczyć Europy Środkowej i Wschodniej. Na semestr letni 2021 GFPS...

Saksońska Korporacja Rozwoju Gospodarczego (WFS) organizuje wydarzenie informacyjne w Warszawie

Z okazji obchodów Dnia Jedności Niemiec premier Saksonii, Michael Kretschmer, odwiedzi w tym roku Warszawę i wraz z ambasadorem Niemiec zorganizuje przyjęcie. Saksońska Korporacja Rozwoju...

Badanie na temat współpracy w czasie koronawirusa trwa do 3 września - podzielcie się Państwo swoimi doświadczeniami!

W związku z epidemią koronawirusa ostatnie miesiące były wielkim wyzwaniem dla współpracy międzynarodowej. Programy wymiany, wizyty, spotkania i warsztaty, które składają się na...

Projekt Interreg „Wildlife Economy“

Związek komunalny Euroregion Pomerania e. V. wypracowuje we współpracy z niemiecką organizacją proekologiczną Deutsche Umwelthilfe (DUH) i innymi lokalnymi partnerami możliwości tworzenia...

Minister ds. Europejskich Katrin Lange z wizytą w Guben/Gubinie

W ramach wycieczki rowerowej po regionie przygranicznym z Polską 22 brandenburska minister spraw europejskich Katrin Lange odwiedziła 22 lipca Guben i Gubin. W dwumieście nad Nysą miała okazję...

Spojrzenie na obce podwórko – prezentacja Euroregionu Moza-Ren

 Wolfgang Lerche-SteffenPartnerstwo-Odra znane jest jako sieć łącząca polsko-niemieckie regiony, ale jak wygląda współpraca w innych kooperujących wspólnotach transgranicznych? Współpraca regionalna...

Transgraniczne połączenie aplikacji informujących o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa wiele państw członkowskich Unii Europejskiej pracuje nad cyfrowymi rozwiązaniami mającymi na celu walkę z kryzysem. Wirus nie zna jednak granic...

Bezpłatna publikacja perspektywa e.V.: „Od pogranicza do spotkania”

Wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, pomiędzy rzekami Randow a Odrą wyłania się nowe społeczeństwo migracyjne, jedyne w swoim rodzaju we wschodnich Niemczech Wschodnich ze względu na...

Prezydencja niemiecka w Radzie Unii Europejskiej – tematy i oczekiwania

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, objęta przez Niemcy 1 lipca, przypadła na szczególny czas. Choć większość krajów UE pierwszą falę pandemii koronawirusa ma za sobą, to walka z...

II tura wyborów prezydenckich w Polsce

 W niedzielę 12 lipca 2020 r. obywatele Polski zostali zaproszeni do urn wyborczych na drugą turę wyborów prezydenckich. Ponieważ żadnemu z kandydatów nie udało się uzyskać wymaganej...

#2amongmillions: indywidualna wymiana młodzieży organizowana przez PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia młodym osobom z Polski i Niemiec spotkania i współpracę, wspierając tym samym dobre stosunki sąsiedzkie i integrację europejską...

Konkurs na pomysły projektów łączących ludzi w nowych krajach związkowych – MACHEN!2020

 Bundesministerium für Wirtschaft und EnergieZaangażowanie społeczne jest - obok silnego społeczeństwa obywatelskiego - ważnym filarem demokracji, spójności w społeczeństwa i lokalnej jakości życia. Zwłaszcza szybkie zmiany...

Seria publikacji Fundacji Genshagen na temat kryzysu wywołanego koronawirusem

Fundacja Genshagen zajmuje się politycznymi i kulturowymi aspektami jedności europejskiej i postrzega siebie jako miejsce spotkania i dialogu pomiędzy sztuką, kulturą, polityką, biznesem,...

Wybory prezydenckie w Polsce

 W niedzielę 28 czerwca odbyły się w Polsce wybory prezydenckie. Pierwotnie zaplanowane na 10 maja wybory musiały zostać przełożone między innymi ze względu na pandemię koronawirusa....

Dobrzy sąsiedzi pomagają sobie nawzajem - sekretarz stanu ds. europejskich Ubbelohde przekazuje województwu lubuskiemu wyposażenie ochronne

Chociaż życie po obu stronach granicy powoli wraca do normy, ochrona przed koronawirusem pozostaje priorytetem. Dlatego też 17 czerwca brandenburski sekretarz stanu ds. Europy i komisarz ds....

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2020: siedem laureatek w pięciu kategoriach

Dziennikarki Kaja Puto, Małgorzata Zerwe, Heike Bittner, Veronica Frenzel, Agata Szymańska-Medina, Agata Horbacz i Katharina Zabrzynski są tegorocznymi laureatkami Polsko-Niemieckiej Nagrody...

Polska granica otwarta od soboty

Polski rząd podjął decyzję o zniesieniu tymczasowego zamknięcia polsko-niemieckiej granicy od 13 czerwca. Po niespełna trzech miesiącach ograniczeń wjazdu i obowiązkowej kwarantanny, środki...

Open Call: Living Archive – laboratorium komiksu dokumentalnego

Od 2019 roku Instytut Pileckiego prowadzi digitalizację kluczowych dokumentów XX wieku znajdujących się w posiadaniu Archiwum Federalnego Niemiec, zgodnie z podpisaną umową. Archiwa i ukryte w...

Barometr Polska-Niemcy 2020 - wyniki

„Co Polakom kojarzy się z Niemcami, a co Niemcom z Polakami?” Już od 20 lat „Barometr Polska-Niemcy” bada wzajemne postrzeganie się obywatelek i obywateli Polski i Niemiec, tym samym...

„Polen-Analysen” nr 256 i 257: Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i przełożone wybory prezydenckie

„Polen-Analysen” regularnie dostarczają przeglądu i oceny rozwoju sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej w Polsce. Autorkami i autorami są międzynarodowi naukowcy i...

Współpraca miast w czasach koronawirusa – „best practices”

W ostatnich tygodniach sieci miast Metropolis, United Cities and Local Governments (UCLG) i C40 opracowały różne formaty, które umożliwiają przedstawiciel(k)om miast i ekspert(k)om wymianę...

Interaktywna broszura transgraniczna Punktu Kontaktowo-Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli

Obywatelki i obywatele, którzy mieszkają i pracują w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, mogą uzyskać pomoc w Punktach Kontaktowo-Doradczych dla polskich i niemieckich obywateli. Po...

„Pociąg do kultury" znów wyrusza w wirtualną podróż

 KulturzugPociąg do kultury” oferuje nie tylko wygodne połączenie między Berlinem a Wrocławiem - jednocześnie, dzięki swojemu wszechstronnemu programowi, wnosi istotny wkład w polsko-niemiecką...

Program mentorski „PolMotion – Ruch polskich kobiet“

 Bianca Monroy/agitPolska e.V.„PolMotion – Ruch polskich kobiet“ to roczny program mentorski online, który informuje, promuje i uwidacznia zwłaszcza polskojęzyczne kobiety w Berlinie. Celem jest zachęcenie większej...

Telefon zaufania w języku polskim w czasie pandemii koronawirusa

 Polki w Berlinie e.V.Wielu ludzi nie może odnaleźć się w nowej rzeczywistości pandemii koronawirusa. Czasami mają wrażenie, że świat się zatrzymał. Wszyscy nagle mamy więcej czasu, co ma swoje dobre strony,...

Przedstawiciele Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego apelują o szybsze otwarcie granic

W dniu 25 maja Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i sekretarze stanu dr Jutta Jahns-Böhm z Brandenburgii oraz Patrick Dahlemann z Meklemburgii-Pomorza Przedniego...

Scenariusz lekcji o Władysławie Bartoszewskim z wykorzystaniem filmów

Marcin Barcz jest byłym współpracownikiem Władysława Bartoszewskiego i kuratorem wystawy "Władysław Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie". Jego filmy krótkometrażowe...

„Spotkania w Europie Środkowo-Wschodniej" – publikacja z okazji 35-lecia Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) e. V.

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS e. V. od ponad 30 lat pozwala doświadczyć Europy Środkowej i Wschodniej. To studenckie stowarzyszenie non-profit prowadzi...

Konkurs FWPN: Współpraca polsko-niemiecka 2.0! Nowe pomysły w czasach kryzysu

 SDPZ/FWPNZe względu na obecną sytuację pandemii wywołanej koronawirusem wiele aktywności życia publicznego przenosi się do Internetu. Także formy współpracy polsko-niemieckiej muszą zostać...

Złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu związanych z koronawirusem w Brandenburgii i Polsce

W dniu 8 maja rząd landu Brandenburgia przyjął nowe rozporządzenie o przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. Rozporządzenie w sprawie kwarantanny w Brandenburgii zostało na razie przedłużone...

Nabór specjalny w ramach Funduszu Małych Projektów „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”

Istnienie wielu polsko-niemieckich partnerstw jest obecnie zagrożone przez kryzys wywołany koronawirusem. Aby je wesprzeć, w dniu 7 maja ruszył nabór specjalny, w ramach którego znacznie...

Protest pracownic i pracowników transgranicznych na polsko-niemieckiej granicy znajduje wsparcie polityczne | 4 maja: obowiązek kwarantanny częściowo zniesiony

W piątek 24 kwietnia, kilkaset osób protestowało wzdłuż polsko-niemieckiej granicy przeciwko ograniczeniom wjazdowym związanym z pandemią koronawirusa. Protestujący żądali od polskiego...

Internetowa petycja wzywa do otwarcia granicy polsko-niemieckiej dla osób dojeżdżających do pracy

Ze względu na obecne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, osoby dojeżdżające z Polski do pracy w Niemczech nie mają prawie żadnej możliwości przekroczenia granicy. Od kiedy...

Internetowe obchody rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w kwietniu 1945 r.

75 lat temu alianci wyzwolili nazistowskie obozy koncentracyjne i inne ośrodki przetrzymywania. Od tego czasu byli więźniowie z całego świata wracają do brandenburskich miejsc pamięci...

Koordynator ds. Polski Dietmar Woidke wita nowego koordynatora w Warszawie

W pierwszej rozmowie telefonicznej koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i granicznej Dietmar Woidke pogratulował nominacji nowemu koordynatorowi ds. polsko-niemieckiej...

Dotacje dla projektów od Administracji Senatu ds. Kultury i Europy w Berlinie w ramach Partnerstwa-Odra

Komisja europejska Senatu Berlina ds. Kultury i Europy oferuje ponownie w bieżącym roku wsparcie finansowe dla projektów na terytorium Partnerstwa-Odra, które mogą wnieść znaczący wkład w...

Wsparcie UE w kryzysie wywołanym koronawirusem

 Zachorowania na COVID-19 spowodowały trudności dla wszystkich obywatelek i obywateli oraz społeczeństw i gospodarek państw członkowskich EU. W tej sytuacji ważniejsze niż kiedykolwiek jest,...

Korona. kryzys i kultura – przemyślenia i relacje Pociągu do Kultury skierowane do wrocławskich przyjaciół

Artykuł powstał w ramach ankiety przeprowadzonej przez redakcję wrocławskiego „Niezbędnika Kulturalnego“ – 9 kwietnia 2020 1. What has changed in the cultural life in your...

Federalny minister gospodarki Altmaier rozmawia z polskimi ministrami na temat polityki gospodarczej i energetycznej w kontekście pandemii COVID-19

7 kwietnia federalny minister gospodarki Peter Altmaier zorganizował dwie konferencje telefoniczne z polską minister rozwoju gospodarczego Jadwigą Emilewicz i polskim ministrem klimatu Michałem...

Poznań i Berlin intensyfikują współpracę w ramach Partnerstwa-Odry

 Der Posener Stadtpräsident Jacek Jaśkowiak (links) und der Berliner Staatssekretär für Europa Gerry Woop bei der Eröffnung der BücherboXX in Posen © Johanna EisenbergPogłębianie istniejącej współpracy i odkrycie nowych możliwości kooperacji – do realizacji tych celów przyczyniło się spotkanie berlińskiego sekretarza stanu ds. Europy Gerry'ego Woopa z...

Nowa koncepcja współpracy między Polską a Brandenburgią powstanie do końca 2020 r.

W dniu 24 marca minister finansów i spraw europejskich Katrin Lange poinformowała parlament w Poczdamie o strategii kraju związkowego Brandenburgia na rzecz dalszego rozwoju...

Łagodzenie skutków koronawirusa: wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach Partnerstwa-Odry

Po obu stronach Odry wiele osób w różnych zawodach i branżach odczuwa wpływ koronawirusa na gospodarkę: wiele sklepów i lokali jest zamkniętych, odwołano większość wydarzeń, łańcuchy...

Koronawirus: zamknięcie granic między Polską a Niemcami

W całej Europie wprowadza się środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby płuc COVID-19 wywołanej nowym koronawirusem. Od niedzieli ruch pasażerski przez polską...

„Kowalski & Schmidt“ w telewizji rbb

Wyświetlany na stacji rbb polsko-niemiecki program „Kowalski & Schmidt" zajmuje się życiem codziennym w Niemczech i w Polsce oraz różnicami i podobieństwami między tymi dwoma krajami. W...

Stypendium NAWA na podjęcie studiów w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje oferuje między innymi stypendia na podjęcie studiów w Polsce. Program „Poland My First Choice” oferuje osobom z zagranicy możliwość...

Brandenburski sekretarz stanu ds. europejskich Jobst-Hinrich Ubbelohde z wizytą w województwie lubuskim

Jobst-Hinrich Ubbelohde (w środku) podczas pierwszej wizyty w Zielonej Górze  MdFE5 lutego bieżącego roku sekretarz stanu ds. europejskich i pełnomocnik ds. relacji polsko-brandenburskich Jobst-Hinrich Ubbelohde odwiedził po raz pierwszy Zieloną Górę. Sekretarz stanu...

Polsko-niemiecka wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim

 Bartoszewski-InitiativeOd lata 2018 roku można oglądać w różnych regionach Niemiec objazdową wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Poświęcona działalności dyplomaty wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd...

Berlińsko-brandenburska konferencja dotycząca handlu zagranicznego

Z populacją liczącą 513 miliony Europa jest największym obszarem gospodarczym na świecie. Region Berlina i Brandenburgii, posiadający liczne i prężnie rozwijające się sektory przemysłu,...

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza - termin Gali Jubileuszowej przesunięty!

 Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką...

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

18.07.2024 -