Skyline

Czym jest Partnerstwo-Odra?

Wspólna inicjatywa polskich i niemieckich regionów

„Partnerstwo-Odra” jest nieformalną, międzyregionalną siecią, w której pod hasłem „Granice dzielą – Odra łączy”, w oparciu o projekty współpracują województwa Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Lubuskie oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest zbudowanie efektywnej regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzański zarówno w sferze politycznej jak i pod względem infrastruktury oraz stworzenie dynamicznego obszaru gospodarczego, kooperującego w możliwie wielu dziedzinach. Aglomeracje miejskie służą przy tym jako ważne źródła impulsów. Jednocześnie istotne znaczenie ma aktywizacja potencjału rozwojowego obszarów wiejskich.

Inauguracja – Konferencja Gospodarcza w 2006 roku

Zorganizowana w kwietniu 2006 roku konferencja gospodarcza w Berlinie była początkiem inicjatywy opierającej się na idei równoprawnego partnerstwa i której podstawą jest wspólne przekonanie polskich i niemieckich partnerów, że tylko połączenie wielorakich zalet i kompetencji ponad regionalnymi i państwowymi granicami zapewnić może długotrwałą konkurencyjność obszaru współpracy. Decydujące dla sukcesu jest w tym wypadku podejście do tematyki oparte na praktycznym działaniu, z którego konkretnie skorzystają mieszkańcy i przedsiębiorcy po obu stronach Odry. Od 2006 roku wspólne projekty przyczyniają się do tego, aby krok po kroku wypełnić treścią sformułowane na politycznym szczeblu cele w dziedzinach polityki innowacji, transferu technologii, wspierania średniej przedsiębiorczości, transportu, logistyki i turystyki. Obok lokalnych ministerstw i urzędów marszałkowskich kluczową rolę przejmują przede wszystkim partnerzy gospodarczy i społeczni.

Dalszy rozwój

W ramach regularnych spotkań sieci, warsztatów, jak i spotkań przygotowawczych do politycznych szczytów, następuje wymiana informacji dotyczących aktualnego stanu rzeczy transgranicznej współpracy, dyskutowane i inicjowane są nowe projekty oraz przedsięwzięcia. Wspólna uchwała gabinetów berlińskiego i brandenburskiego rządu z 27 listopada 2007 roku, którą popierają wszyscy partnerzy, podkreśla potencjał tej inicjatywy jako ważnego instrumentu międzyregionalnej współpracy. Jednocześnie zamierzone jest rozszerzenie partnerstwa i skonkretyzowanie projektów. Mając to na uwadze, na początku 2008 roku w Genshagen koło Berlina spotkali się przedstawiciele wszystkich regionów i miast uczestniczących w Partnerstwie-Odra w celu omówienia zarówno merytorycznej, regionalnej i organizacyjnej stabilizacji jak i rozszerzenia podstaw kooperacji, dotąd mocno związanych z tematyką gospodarki i transportu. Jako możliwe pola dalszej współpracy wskazane zostały takie dziedziny polityki, jak współpraca administracyjna, kultura, nauka i badania, planowanie przestrzenne i opieka zdrowotna oraz przyszłościowe branże techniki energetycznej.

5 listopada 2008 roku w ramach pierwszego politycznego spotkania na szczycie w Poznaniu uzgodnione zostały dalsze podstawy pogłębienia współpracy. Te regularnie odbywające się polityczne spotkania na szczycie poświęcone konkretnej tematyce, służą również pogłębieniu i rozbudowie Partnerstwa-Odra oraz dają ważne impulsy.

Realizacja konkretnych projektów kształtuje się pod egidą uczestniczących lokalnych samorządów. Ogólną koordynację i polityczną reprezentację w Partnerstwie-Odra przejmują natomiast urzędy marszałkowskie, Kancelaria Senatu i kancelarie rządów krajów związkowych (kontakt).

Za pomocą niniejszego zainicjowanego w 2009 roku portalu internetowego centralny projekt Partnerstwa-Odra udostępniony został szerokiej publiczności. Temu samemu celowi służą wydawany przez Administrację Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych od maja 2009 newsletter oraz reportaż z cyklu „Metropolitans”, wyemitowany na jesieni 2009 roku przez stację telewizyjną „Euronews”, a którego wideo jest aktualnie dostępne na stronie internetowej stacji. Strona internetowa jest ponadto platformą i archiwum projektu.

21.05.2024 -