Skyline

Program hospitacji między polskimi regionami a Berlinem trwa

Program hospitacji między polskimi regionami a Berlinem trwa. Rozpoczął się jesienią 2009 roku w ramach Partnerstwa-Odra dzięki wsparciu Fundacji Hertie. Monika Goździewska, referent w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Dominika Szymczyk-Stefańska, pracownik Biura Planowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, wykorzystały w ubiegłych miesiącach możliwość przeniesienia swojego stanowiska pracy na okres trzech tygodni nad Sprewę. Odbywały hospitacje w Kancelarii Senatu oraz w Administracji Senackiej ds. Rozwoju Miast i Ochrony Środowiska.

Te same zadania – inny sposób realizacji: polskie hospitantki Goździewska (druga
od prawej) i Szymczyk-Stefańska (trzecia od lewej) z pracownikami Senatu Berlina
; © Monika Gozdziewska

„Dla codziennej pracy w ramach polsko-niemieckiej kooperacji poznanie struktur administracji kraju partnerskiego jest niesłychanie pomocne. Nawet jeśli wykonywane zadania często są do siebie podobne, to już sposób podejścia do nich nie zawsze“, mówi Regina Elias, pracownik Referatu ds. Europejskich Kancelarii Senatu, która odpowiedzialna jest za program hospitacji.


Zapytaliśmy panie Moniką Goździewską i Dominiką Szymczyk-Stefańską o wrażenia z przebytych hospitacji. Pełen wywiad odnajdą Państwo poniżej.

1. Co skłoniło Panią do udziału w hospitacjach w niemieckiej administracji?

Dominika Szymczyk-Stefańska: Motywacją do wzięcia udziału w hospitacji w strukturach administracji niemieckiej była chęć poszerzenia wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz poznania struktur i metod pracy w tej dziedzinie „u źródła”, w oparciu o niemiecki system planistyczny. Prawo niemieckie dotyczące gospodarowania przestrzenią i wszelkich działań związanych z jej kształtowaniem było przed laty wzorcem przy tworzeniu polskich przepisów regulujących działania w przestrzeni. Hospitacja umożliwiła mi więc porównanie „w praktyce” obu systemów planistycznych. Liczne spotkania, rozmowy, udział w konferencjach i fachowych dyskusjach pozwolił na konfrontację z fachowcami/specjalistami zajmującymi się na co dzień tematyką planowania i realizacją działań dotyczących przestrzeni, zarówno w obszarze samego Berlina, jak i całej Brandenburgii.

Monika Goździewska: O możliwości udziału w stażu hospitacyjnym w Administracji Berlina dowiedziałam się przypadkiem i w pierwszej chwili nie byłam pewna, czy jest to oferta dla mnie ze względu na fakt, iż jestem mamą dwójki małych dzieci, więc trzy tygodnie poza domem, to odważny pomysł. Jednak dobra organizacja i pomoc najbliższych pomogła mi w odbyciu stażu.
Bardzo często współpracuję z Koleżankami i Kolegami z Niemiec z różnych Landów, ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca „u sąsiada”. Chciałam poznać pracę w Administracji Senatu, szczególnie w zakresie polityki zagranicznej i związanych z tym procedur. Poboczną, ale również ważną dla mnie, rzeczą była możliwość sprawdzenia się pod względem znajomości języka niemieckiego w zakresie wykonywanych obowiązków.

2. Jakie były Pani najważniejsze/najciekawsze doświadczenia podczas wizyty studyjnej?

Dominika Szymczyk-Stefańska: Duża ilość ciekawych doświadczeń, które zdobyłam podczas 3-tygodniowej hospitacji utrudnia wybór tych najważniejszych. Z każdego spotkania wyniosłam cenne informacje związane ze sposobem rozwiązywania i poszerzania zagadnień planistycznych czy podejściem do rozstrzygania problemów. Jako bardzo budujące, a przede wszystkim interesujące, odebrałam rozmowy z opiekunem mojego stażu – panem dr Jürgenem Murachem, który posiada ogromną wiedzę nt. planowania przestrzennego i dziedzin powiązanych z tym zagadnieniem, i który z wielkim zaangażowaniem dzieli się tą wiedzą. Był to dla mnie wspaniały przykład, jak własne pasje i zainteresowania można przekuć na pracę zawodową.

Monika Goździewska: Muszę przyznać, że cały program stażu przygotowany był doskonale i zdecydowanie nie pozwalał się nudzić. Jest to przede wszystkim zasługa opiekunów stażu – pani Simone Broeschke (Administracja Senatu ds. Rozwoju Miasta i Środowiska) oraz pani Reginy Elias (Kancelaria Senatu).
Każde spotkanie, w którym brałam udział, przepełnione było wieloma ważnymi dla mnie informacjami i wszyscy bardzo chętnie odpowiadali na moje pytania. Najważniejszym jednak dla mnie, pod względem zawodowym, był udział w posiedzeniu plenarnym Parlamentu Berlina oraz spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za organizację pracy przy obsłudze posiedzeń plenarnych oraz komisji Parlamentu Berlina. Miałam okazję zobaczyć pracę polityków podczas prac ustawodawczych oraz pracowników administracji, którzy wspierają prace podczas posiedzeń plenarnych oraz posiedzeń komisji.

3. Które z doświadczeń mogłaby Pani wykorzystać w swojej codziennej pracy?

Dominika Szymczyk-Stefańska: Przydatna w mojej pracy zawodowej z pewnością będzie podpatrzona u niemieckich kolegów praktyczna umiejętność przetwarzania informacji i syntetyczny, ale zarazem logiczny sposób ich wykorzystywania i przedstawiania w opracowywanych dokumentach i publikacjach. Takie podejście umożliwia szybkie i jednoznaczne wyciąganie wniosków i ich stosowanie w realnych działaniach.
Doświadczeniem, które warto wykorzystywać w codziennej pracy był również sposób współpracy pracowników w oddziałach Administracji Senatu – dzielenie się wiedzą na bieżąco, fachowa pomoc mniej doświadczonym kolegom czy szybki przepływ informacji. Ten sposób pracy ma niewątpliwie dobry wpływ na jakość i efektywność wykonywania powierzonych obowiązków, ale również pozytywnie oddziałuje na koleżeńskie układy.

Monika Goździewska: Urząd Marszałkowski funkcjonuje podobnie, jak Administracja Senatu, ale oczywiście w trochę innym wymiarze. Jednakże zadania i obowiązki pracowników oraz zależności pozostają takie same. Zauważalne doskonała komunikacja i przepływ informacji oraz jasno określone procedury. Moim zdaniem doskonałym rozwiązaniem jest utworzenie biura koordynacyjnego (Verbindungsstelle) w ramach administracji senackiej, dzięki któremu zadanie trafia bezbłędnie do konkretnej osoby, co przyspiesza znacznie pracę. Dobrą praktyką są zwoływane spotkania referatów oraz wydziałów, podczas których pracownicy składają sprawozdania z poprzedniego tygodnia, referują bieżące zadania oraz informują o planach na kolejny tydzień.

4. Które elementy w codziennej pracy administracji niemieckiej odczuła Pani jako "inne" w stosunku do sposobu pracy w Pani instytucji?

Dominika Szymczyk-Stefańska: Zaangażowanie w pracę i stan wiedzy fachowej pracowników administracji niemieckiej oraz moich polskich Kolegów zdecydowanie stawiam na tym samym, wysokim poziomie. Zauważone różnice w sposobie pracy wynikają na pewno ze specyfiki pracy, jak również z zakresu i szczegółowości tematyki, którą zajmuję się zawodowo. Uwarunkowania prawne, jak i struktura systemu planowania w Niemczech różnią się od standardów w Polsce. Pomimo różnic można jednak znaleźć elementy wspólne, charakterystyczne dla wszystkich podejmowanych działań planistycznych – to m.in. dbałość o dobrą „jakość” przestrzeni, minimalizacja konfliktów przestrzennych czy uwzględnianie dużego znaczenia środowiska przyrodniczego w przedsięwzięciach planistycznych.

Monika Goździewska: Na pewno prawo polskie i niemieckie dają swoim landom i województwom różne kompetencje i dlatego trudno jest je porównywać. Zdecydowanie administracja niemiecka jest bardzo rozbudowana, ale posiada również więcej zadań, ze względu na kompetencje landu.
W zasadzie nie dopatrzyłam się rzucającej się w oczy „inności”. Zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej administracji pracownicy mają przydzielone zadania, są kompetentni i zaangażowani i koleżeńscy. Pozytywną rzeczą, na którą szczególnie zwróciłam uwagę, jest elastyczny czas pracy. Myślę, że takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

5. Co było / jest dla Pani główną wartością dodaną Pani udziału w hospitacjach?

Dominika Szymczyk-Stefańska: Największą korzyścią z udziału w hospitacji była dla mnie zdecydowanie możliwość spotkania wielu specjalistów z dziedziny, którą zajmuję się zawodowo. Rozmowy, fachowe dyskusje, udział w przedsięwzięciach organizowanych zarówno przez Administrację Berlina, jak i inne pokrewne instytucje, zdecydowanie poszerzyły zakres mojej wiedzy, jak również umożliwiły mi spojrzenie na tematykę planowania przestrzennego z zupełnie innej perspektywy działania.
„Wartością dodaną” stażu był również „żywy” kontakt z językiem niemieckim, dzięki czemu zaznajomiłam się z fachowymi określeniami, których wcześniej nie miałam okazji poznać i stosować.

Monika Goździewska: Najważniejszą rzeczą była możliwość poznania Koleżanek i Kolegów, ponieważ kontaktu face to face nie zastąpi żaden e-mail, czy rozmowa telefoniczna. Dzięki wspólnym rozmowom mogłam dowiedzieć się wielu rzeczy, wymienić się informacjami i doświadczeniami, które z pewnością będą miały swoje odzwierciedlenie w przyszłej współpracy transgranicznej.

6. Czy praca w obcojęzycznym środowisku była dla Pani trudnością? W jakim stopniu Pani zdaniem różnice językowe utrudniają współpracę między polskimi i niemieckimi kolegami?

Dominika Szymczyk-Stefańska: W pierwszych dniach stażu praca w obcojęzycznym środowisku sprawiała mi trudności, głównie ze względu na specyfikę dziedziny, którą się zajmuję, i fachowe słownictwo, którego wcześniej nie miałam okazji stosować. Po kilku dniach barierę językową szczęśliwie udało mi się przełamać i stopniowo wdrażałam się w specjalistyczne terminy i określenia używane w czasie służbowych spotkań i rozmów.
Niestety w nawiązywaniu ścisłej polsko-niemieckiej współpracy nadal dość dużą przeszkodą jest bariera językowa. Wciąż zbyt mało kolegów z Polski włada językiem niemieckim, choć powoli ta sytuacja poprawia się. Z kolei wielu pracowników administracji niemieckiej, dla zacieśnienia swoich przyjaźni z kolegami z Polski, uczy się języka polskiego. Na szczęście wiele osób zna język angielski i często to właśnie ten język ułatwia nawiązywanie dwustronnych zawodowych kontaktów.

Monika Goździewska: Wyjazd na zagraniczny staż, to nie tylko zmiana środowiska, pracy, ale i konieczność posługiwania się obcym językiem. W pierwszych dniach było trochę trudno. Musiałam się przełamać i zacząć „myśleć w języku niemieckim”. Wszyscy jednak byli bardzo wyrozumiali...
Jeżeli chodzi o różnice językowe pomiędzy polskimi i niemieckimi kolegami, to niestety ciągle istnieje pewna bariera językowa, która tę współpracę będzie utrudniać. Takie inicjatywy wymiany pracowników administracji zapewne w pewnym stopniu niwelują te różnice.
Podczas stażu miałam okazję wziąć udział w polsko-niemieckim kursie językowym dla pracowników administracji Senatu Berlina i bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ilość osób – szczególnie pracowników Kancelarii Senatu – posługujących się językiem polskim. Sądzę, że istnieje potrzeba uświadamiania ludzi, iż warto znać język sąsiada, bo wówczas więcej by nas łączyło, niż dzieliło.

7. W „telegraficznym skrócie”: Co podobało Pani się najbardziej podczas hospitacji?

Dominika Szymczyk-Stefańska: Z zawodowego punktu widzenia najbardziej cieszę się z możliwości przebywania w profesjonalnym środowisku i z kontaktów ze specjalistami z Niemiec. Duże wrażenie zrobiła na mnie „otwartość“ i życzliwość niemieckich Kolegów z Administracji Senatu, którzy chętnie pomagali mi poznać specyfikę ich pracy, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Poza zawodowymi korzyściami z hospitacji, pobyt w Berlinie wzbudza we mnie bardzo pozytywne, osobiste wspomnienia i skojarzenia. Krótkie – wbrew pozorom – 3 tygodnie pozwoliły mi choć przez chwilę wczuć się w klimat stolicy Niemiec, obcować z jej mieszkańcami i podziwiać najważniejsze symbole miasta. Uważam, że była to niezapomniana, choć niestety krótka, życiowa „przygoda” i gorąco polecam innym Kolegom takie doświadczenia.

Monika Goździewska: Podczas tych trzech tygodni wiele rzeczy się dowiedziałam, dużo się nauczyłam, ale najważniejsze jest to, że poznałam wiele osób, które dzieliły się swoim doświadczeniem, a także służyły pomocą i dobrym słowem.
Bardzo podobał mi się klimat w pracy oraz poza nią, ponieważ Berlin to niezwykła mieszanka różnorodności oraz zderzenie wszelkich nacji i kultur. Berlin zdecydowanie przyciąga swoją szczególną atmosferą oraz otwartością.

Starsze wydarzenia 2013

"Przemiany Szczecina" – projekt multimedialny w nowej odsłonie

Szczecin. Od 26 listopada 2013 r. w Internecie dostępna jest wizualizacja projektu fotograficznego "Przemiany Szczecina". Ze stroną związane są aplikacje na urządzenia mobilne w j. polskim,...

Przedstawiciele miast przygranicznych oraz euroregionów z wizytą w Ambasadzie RP w Berlinie

Berlin. 28 Listopada 2013 r. Ambasador Jerzy Margański spotkał się z burmistrzami polskich i niemieckich miast przygranicznych oraz prezydentami euroregionów w siedzibie ambasady RP w...

Lubuskie i Saksonia świętują jubileusz 5-lecia partnerstwa regionalnego

W dniu 15 listopada odbyły się oficjalne obchody jubileuszu 5-lecia partnerstwa regionalnego między Saksonią i Lubuskiem. Na zaproszenie premiera Stanislawa Tillicha w stolicy Saksonii gościła...

Wspólny komunikat o stanie prac nad Koncepcją rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

W dniu 21 listopada w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii w Szczecinie odbyła się V Konferencja planistyczna pod hasłem „Gospodarka na pograniczu”. Podczas konferencji...

Nowe połączenie lotnicze Berlin-Poznań od 2014 roku

Od 1 kwietnia przyszłego roku nowopowstała linia Etihad Regional rozpocznie przeloty na berlińskie lotnisko Tegel. Rejsy, obsługiwane samolotem Saab 2000 z 50 miejscami na pokładzie, będą...

YALE - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat

W dniach od 25 do 27 listopada w Poznaniu odbędzie się uroczysta inauguracja projektu „YALE - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat”, realizowanego przez...

Grzaniec, herbatniki i prażone migdały - jarmarki bożonarodzeniowe w regionie Odry

Wrocław/Berlin. Jarmarki bożonarodzeniowe cieszą się w Polsce od kilku lat coraz większą popularnością. Na wrocławskim rynku również w tym roku zabrzmią kolędy. Romantyczna...

Koleją wzdłuż i wszerz regionu Odry

Od ponad 30 lat Hermann Schmidtendorf pracuje jako dziennikarz, korespondent i autor publikacji naukowych w dziedzinie stosunków polsko-niemieckich, w szczególności transportu oraz...

Film pt. "Noc w galerii" Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

"Noc w galerii" to film przygodowo-historyczny, opowiadający o historii relacjach polsko-niemieckich, o których młodzież zdążyła się już dowiedzieć z lekcji historii. Film przedstawia...

Młodzi Polacy i Niemcy z berlińskiej grupy GFPS chcą uruchomić w Berlinie polsko-niemiecką bibliotekę

Młodzi Polacy i Niemcy z berlińskiej grupy GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e. V.) chcą uruchomić w Berlinie polsko-niemiecką bibliotekę. Pomysł na...

Konferencja na temat turystyki transgranicznej w Słubicach

W dniu 14 października w Słubicach odbyła się konferencja nt. turystyki transgranicznej. Tematami debaty były perspektywy rozwoju i projekty związane w szczególności z turystyką wodną...

Czasowe przywrócenie kontroli granicznej

Komunikat Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych RP podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przywrócenia kontroli na polskich granicach wewnętrznych Schengen w dniach 8 - 23...

Spotkanie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry w dniu 27 września 2013 r. w Poczdamie

W dniu 27.09.2013 r. w Poczdamie odbyło się po raz czwarty od 2011 r. posiedzenie „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry na płaszczyźnie roboczej. W spotkaniu obok pana...

Uroczyste otwarcie wieży na zamku joannitów w Swobnicy

19 października 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie 25-metrowej gotyckiej wieży ostatecznej obrony na zamku joannitów w Swobnicy (gmina Banie, Zachodniopomorskie). Po...

Konkurs dla berlińskich ekspertów designu: warsztaty B2B z polskimi przedsiębiorstwami

W ramach projektu „Berlin Poland 2013-2014“ przeprowadzanego przez IDZ berlińskie kreatywne przedsiębiorstwa mają możliwość przeprowadzenia warsztatów dla polskich firm....

Woidke i sześciu ministrów z wizytą w Poznaniu

14.10.2013 - Premier Dietmar Woidke udał się po raz pierwszy w funkcji szefa rządu z wizytą do Polski. Woidke wspólnie z sześcioma ministrami rządu weźmie udział w Poznaniu dziś...

XVI Wspólna prezentacja Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 14 października br. w ramach XVI prezentacji Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i Województwa Zachodniopomorskiego premier rządu Erwin Selle odwiedził Szczecin. Wizyta...

X Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze (PSWF)

W dniu 14. października we Wrocław odbyło się X Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze (PSWF). Uroczystego otwarcia Forum dokonali Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu, Sven Morlok...

Polsko-niemiecka współpraca klastrów metalowych

We wrześniu br. podczas Światowych Targów Obrabiarek i Obróbki Metali EMO Hannover 2013 Polski Klaster Metalowy METALIKA i Brandenburger Cluster Metall podjęły kolejny krok ku...

Dolina Dolnej Odry - Kontynuacja współpracy transgranicznej

W ramach Transgranicznego Planu Działania – Przyszłość Doliny Dolnej Odry w dniu 12.09. w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie podpisano porozumienie o współpracy transgranicznej polskich...

Vogelsänger i Woidke apelują o lepsze połączenia kolejowe z Polską

Dwa dni przed zaplanowaną na 14. października wizytą Dietmara Woidke, szefa rządu Brandenburgii, i ministra infrastruktury Jörga Vogelsängera w samorządzie wojewódzkim w...

Budowa mostu na Nysie w Coschen zatwierdzona

Po trwającej ponad 10 lat dyskusji nt. budowy mostu na Nysie w miejscowości Coschen, wniosek o jego budowie przegłosowano znaczną większością głosów. W efekcie niezliczonych spotkań,...

Ambasador Jerzy Margański z wizytą w stolicy kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie

W dniu 25 września w siedzibie Kancelarii Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie premier Erwin Sellering gościł Ambasadora RP Dr Jerzego Józefa Margańskiego. W spotkaniu po...

Zefirem w rejs po Odrze

Zefir - pierwszy z bliźniaczych statków turystycznych odbył dziewiczy rejs na Odrze, wypłynąwszy w piątek 18 września w godzinną 12-kilometrową trasę z Bytomia Odrzańskiego do Nowej...

Prace budowlane na linii kolejowej między Berlinem a Szczecinem ruszają

Organ odpowiedzialny za sieci kolejowe, spółka Polskie Koleje Państwowe SA, podpisała z niemiecką spółką DB Netz AG w Gdańsku umowę o rozbudowie połączenia kolejowego między...

XXIV posiedzienie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej

W dniach 16 i 17 września br. odbyło się we Wrocławiu XXIV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy regionalnej i transgranicznej. Oprócz...

Bydgoska PESA dostarczy pociągi dla Niederbarnimer Eisenbahn

W dniu 24 września w Gdańsku podczas 10. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO przedstawiciele niemieckiego przewoźnika NEB (Niederbarnimer Eisenbahn) i bydgoskich zakładów PESA...

Senator Yzer: "Polska jest ważnym partnerem technologicznym dla innowacyjnych firm w Berlinie"

W dniu 20 września br. na zaproszenie Senator Cornelii Yzer i w obecności Ambasadora RP Dr. Jerzego Margańskiego spotkało się ponad 70 polskich i niemieckich przedstawicieli biznesu i nauki....

Krajowa Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych (WGK) - Gdańsk, 6 - 8 września 2013

Berlin i Gdańsk dzieli tylko kilka godzin jazdy samochodem i pomimo tego, że Polskę i Niemcy łączy coraz gęstsza sieć współpracy na wielu płaszczyznach, to jednak w branży gier...

XIII Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży zakończone

W dniach od 4 do 6 września br. już po raz trzynasty odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży organizowane przez Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Celem...

"Poznaj swojego sąsiada": region nadodrzański rusza w Letnią Trasę

Oficjalny start Letniej Trasy spod berlińskiej wieży telewizyjnej już za nami! Od 4 września Lato-Mobil Partnerstwa-Odra odwiedza po kolei sześć polskich i sześć niemieckich miast. Pod...

"Where I come from" - wystawa sztuk pięknych w Berlinie

W ramach tegorocznego Polish Illustration Focus już 30 sierpnia o godz. 19:00 otwarta zostanie wystawa polskiej szkoły plakatów zatytułowana “Where I come from”. Motto wystawy...

Pierwszy "Karnawał demokracji" w Pasewalk - barwny spektakl przeciwko działalności skrajnej prawicy

Pod hasłem "Przedpomorze: otwarte, demokratyczne, kolorowe" w dniu 10 sierpnia br. w Pasewalku odbył się pierwszy "Karnawał Demokracji". Podczas kolorowej i roztańczonej parady swój...

Legendy i opowieści z Krainy Odry

Dwujęzyczna książka "Jak szumi Odra: Rozmaite historie znad Odry i z Nowej Marchii" (niem. „Wie die Oder rauscht: Allerlei Geschichten entlang der Oder und aus der Neumark”) łączy w...

Nowy most graniczny na Nysie otwarty

W dniu 1 czerwca br. uroczyście oddano do użytku most o długości 182,8 m łączący Sieniawkę i niemieckie Zittau. Oficjalnego otwarcia mostu dokonano w obecności Marszałka Województwa...

Spotkanie Sekretarz Stanu Helli Dunger-Löper z Ambasadorem RP, dr Jerzym Józefem Margańskim

W dniu 9 lipca br. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy Sekretarz Stanu Hellą Dunger-Löper i dr Jerzym Józefem Margańskim, nowym Ambasadorem RP....

Fashion Week: Dawid Tomaszewski przedstawia swoją kolekcję w Berlinie

W dniach od 2 do 5 lipca br. ponad 50 pokazów mody i prezentacji wypełni program tygodnia mody w Berlinie. Wśród młodych projektantów, którzy prezentują w Berlinie...

DMY Międzynarodowy Festiwal Designu 2013

W dniach 5 - 9 czerwca br. odbyły się XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Designu DMY w Berlinie oraz pierwszy Berliński Tydzień Designu. Polsce przyznano tytuł piątego kraju gospodarza DMY...

Komitet ds. Współpracy Edukacyjnej dyskutuje o nowym projekcie „Polski Express”

Nowy infomobil "Polski Express" był tematem posiedzenia polsko-niemieckiego Komitetu ds. Współpracy Edukacyjnej, które odbyło się 17 czerwca we Wrocławiu. "Polski Express” ma...

Dyskusja w Berlinie: Zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Przyszłość społeczeństw w Polsce i Niemczech

W dniu 6 lipca br. w Berlinie odbyła się ożywiona dyskusja zatytułowana "Zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Przyszłość społeczeństw w Polsce i Niemczech”. W ramach odbywającego...

Nowe Centrum Edukacji i Spotkań w Zamku Trebnitz

W środę 12 czerwca br. z udziałem przedstawicieli polityki, biznesu oraz instytucji edukacyjnych i młodzieżowych zainaugurowano działalność nowego Centrum Edukacji i Spotkań w Zamku...

Zmiany demograficzne: Nagroda dla Odrzańskiej Rady Młodzieży

W dniu 12 czerwca br. Albrecht Gerber, Sekretarz Stanu w Kancelarii Państwowej Brandenburgii, uhonorował Odrzańską Radę Młodzieży jako przykład projektu demograficznego. Po raz pierwszy tego...

Przemówienie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w Berlinie

W dniu 5 czerwca br. w siedzibie Izby Deputowanych Berlina w ramach cyklu "Sąsiedzi w Europie" przemówienie wygłosił prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz. W wystąpieniu powitalnym...

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych między Polską a Niemcami

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, Układu z Schengen w 2007 roku oraz obszaru pełnej swobody przepływu pracowników w 2011 roku przyczyniły się do systematycznego...

Ochrona środowiska zbliża Wielkopolskę i Brandenburgię

W dniach 22 i 23 maja Minister Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii, Anita Tack, odwiedziła Wielkopolskę z okazji 10-lecia deklaracji partnerstwa między oboma regionami....

Nagrody dla zwycięskich projektów w ramach konkursu na modelowe projekty planowania regionalnego

W dniu 21. maja br. zostały przyznane nagrody dla projektów modelowych w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, które wybrano w ramach drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez...

Sekretarz Stanu Guido Beermann z wizytą w Warszawie

W ramach konferencji „Europolis. Smart cities of tomorrow” Berlin zaprezentował się w stolicy Polski jako miasto modelowe w dziedzinie Smart Mobility. W tym celu Sekretarz Stanu Guido...

Województwo Zachodniopomorskie i Meklemburgia-Pomorze Przednie o współpracy w sektorze energetycznym

W dniu 17 kwietnia br. w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się debata poświęcona współpracy w dziedzinie energii pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i...

Ambasador dr Jerzy Margański gościem Senator Yzer

W dniu 26 kwietnia br. na zaproszenie Senator Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych w siedzibie Administracji Senackiej odbyło się spotkanie z dr Jerzym Margańskim, nowym ambasadorem RP w...

Sekretarz Stanu Hella Dunger-Löper z wizytą we Wrocławiu

W dniach 23.-24. kwietnia br. Sekretarz Stanu, Hella Dunger-Löper, odwiedziła Wrocław i spotkała się z przedstawicielami politycznymi w regionie, min. z Marszałkiem Województwa...

Nowe pomysły na Tegel – wrocławski projekt wygrywa nagrodę architektoniczną

Tak mógłby wyglądać teren Portu Lotniczego Tegel w przyszłości: wieże mieszkalne i usługowe, które zbudowane są jakby z systemów modułowych, znosząc podział między...

„TransOderana EUWT” oficjalnie powstaje

W dniu 20 marca br. po ponad 2 latach przygotowań w wyniku pierwszego wspólnego posiedzenia rozpoczął się oficjalnie proces tworzenia Eurodystryktu "TransOderana EUWT". 15 niemieckich i...

List otwarty ws. bezpośrednich połączeń kolejowych z Berlinem

Zachodni Ośrodek Polityki Regionalnej zwraca się o poparcie dla listu otwartego w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych na trasach Berlin-Gorzów-Piła oraz...

Z biletem EURO-NYSA od teraz także w Jeleniej Górze

Z dniem 6 marca br. wraz z przystąpieniem MZK Jelenia Góra do umowy o współpracy, zasięg "Biletu EURO-NYSA" rozszerzył się dodatkowo o Jelenią Górę. Stosowny akt...

Współpraca archiwów impulsem dla badań historycznych

Archiwa w Regionie Odry chcą wzmocnić wzajemne kontakty. Ściślejsza współpraca i wspólne opracowanie i prezentacja zbiorów mogą dać ważne impulsy dla historycznych...

Województwo Lubuskie i Brandenburgia: ściślejsza współpraca w dziedzinie opieki zdrowotnej

Anita Tack, Minister ds. Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii, odwiedziła w dniach 13 i 14 marca Województwo Lubuskie. Głównymi tematami rozmów z...

Szlak rowerowy Odra-Nysa: wspólny projekt powiatów rozpoczyna kampanię reklamową

Jedna ścieżka, dwie rzeki, trzy kraje – pod tym hasłem szlak rowerowy Odra-Nysa rozpoczął kampanię reklamową, w którą zaangażowane są władze lokalne i operatorzy turystyczni...

Perspektywy transgranicznych przewozów kolejowych w regionie Berlina, Brandenburgii oraz Województw Lubuskiego i Wielkopolskiego

W dniu 14 marca 2013 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja przedstawicieli samorządu terytorialnego, krajów związkowych i województw jako organizatorów...

Wspólny rozwój ponadgranicznego regionu Szczecina

Kraje związkowe Berlin, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz polscy partnerzy z regionu szczecińskiego chcą nawiązać ściślejszą współpracę w ramach polityki rozwoju...

Projekt turystyczny w ramach Partnerstwa-Odra ma kolejne sukcesy

Współpraca między visitBerlin oraz polskimi i niemieckimi partnerami turystycznymi coraz silniej wpisuje się w krajobraz Partnerstwa-Odra. Burkhard Kieker, prezes visitBerlin,...

Jerzy Margański nowym ambasadorem RP w RFN

Dr Jerzy Margański jest nowym ambasadorem RP w Berlinie. 57-letni polski dyplomata został w lutym następcą dr Marka Prawdy, który już we wrześniu ubiegłego roku przeniesiony został do...

Berlin i Warszawa chcą bliższej współpracy gospodarczej

Berliński Sekretarz Stanu ds. Gospodarki, Guido Beermann, odwiedził w dniu 12 lutego br. Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy, Michała Olszewskiego, w celu pogłębienia współpracy w...

"Berlin Polska 2013-2014" - praca w sieci berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw przechodzi do drugiej rundy

Zainicjowana w 2011 r. współpraca berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw zostanie pogłębiona w ciągu kolejnych dwóch lat. W tym celu berlińska...

Sekretarz Stanu Dunger-Löper z wizytą w Szczecinie – Berlin apeluje o szybki rozwój linii kolejowej

W czwartek 14 lutego 2013 r. w ramach Partnerstwa-Odra w Szczecinie gościła oficjalnie berlińska Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hella Dunger-Löper. Dunger-Löper rozmawiała z...

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej powstanie w Szczecinie

Postawiono pierwsze kroki na drodze do utworzenia w Szczecinie Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Marszałek województwa, prezydent Szczecina i rektorzy...

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze...

"Pomorski Krajobraz Rzeczny" – regionalne organizacje turystyczne z Pomorza Przedniego i Zachodniopomorskiego podsumowują dwuletni projekt

W piątek, 8 lutego 2013 r. w Ueckermünde odbył się V Dzień Turystyki Pomorza Przedniego pod hasłem "Zrównoważony rozwój turystyki przyrodniczej na Pomorzu Przednim", w...

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

26.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1304